Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy, w szczególności:
1) ocena systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej w Starostwie pod względem  adekwatności, skuteczności i racjonalności tych systemów,
2) wykonywanie czynności doradczych z zakresu realizacji zadań powiatu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
§ 59

Do zakresu działania stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej należy, w szczególności:
1) opracowywanie projektów zakresów kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie przedmiotowym,
2) opracowywanie projektów programów kontroli,
3) kontrola 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych,
4) badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami, normami,
5) ujawnienie występujących nieprawidłowości,
6) ustalenie przyczyn występujących nieprawidłowości i w miarę możliwości osób za nie odpowiedzialnych,
7) wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości i zapobiegania im w przyszłości,
8) inicjowanie kierunków prawidłowego działania jednostek kontrolowanych i doskonalenie efektywności kontroli,
9) sporządzenie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej.

§ 60

Do zakresu działania stanowiska do spraw Planowania Budżetu należy, w szczególności:
1) planowanie budżetu powiatu,
2) opracowanie układu wykonawczego budżetu powiatu,
3) opracowanie zmian do budżetu powiatu.

§ 61

Do zakresu działania stanowiska do spraw Informacji Niejawnych należy, w szczególności:
1) organizowanie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.),
2) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
3) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy  na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
4) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Starosty wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
5) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
6) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających oraz pozostałej dokumentacji,
7) szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
8) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
9) przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
10) przeprowadzanie działań zmierzających do wyjaśnień okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
11) prowadzenie kancelarii tajnej,
12) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
13) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie (wysyłanie) dokumentów niejawnych,
14) wydawanie lub udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
15) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
16) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
17) prowadzenie dziennika ewidencji wykonanych dokumentów oraz dzienników korespondencji wg. klauzul tajności.

§ 62
 
Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy, w szczególności:
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w  zakresie ochrony interesów  konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

§ 63

Do zakresu działania stanowiska do spraw Promocji i Komunikacji z Mediami należy,   w szczególności:
1) organizowanie kontaktów organów samorządu powiatowego z mediami,
2) opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań powiatu,
3) reagowanie na krytykę prasową dotyczącą samorządu powiatowego,
4) prowadzenie powiatowego serwisu internetowego,
5) opracowanie materiałów i publikacji promocyjnych powiatu z wyłączeniem spraw gospodarczych,
6) współpraca z wydawnictwami w zakresie wydawania materiałów i publikacji,
7) organizacja imprez Starostwa o charakterze kulturalnym, sportowym
8) i promocyjnym,
9) współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wyszkowie,
10) organizacja kontaktów zewnętrznych Starostwa na polecenie Starosty,
11) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji.

Ilość odwiedzin: 1440
Nazwa dokumentu: Samodzielne stanowiska pracy
Skrócony opis: Zadania i kompetencje Samodzielnych stanowisk pracy
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator - Hubert Morka
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:32:40
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:32:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 14:19:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...