Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy, w szczególności:

1. W zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:
1) rejestracja i ewidencja pojazdów,
2) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w kraju,
3) prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez organa uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
4) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
5) wyrejestrowanie pojazdów z ruchu,
6) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych i na wykonanie tabliczki znamionowej w pojazdach oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
7) współpraca z organami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Urzędem Ochrony Państwa, 
Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, Sądem, Prokuraturą, organami inspekcji celnej, Ubezpieczeniowymi Funduszami Gwarancyjnymi, 
starostwami, Szefami Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, komórkami sądowymi,
w sprawie posiadanych danych o właścicielach pojazdów,
8) skierowanie na dodatkowe badania techniczne,
9) dokonywanie adnotacji o ustanowieniu, bądź wykreśleniu zastawu rejestrowego,
10) sporządzanie i przygotowywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach dla organów podatkowych i urzędów gmin,
11) przygotowywanie sprawozdań statystycznych kwartalnych i rocznych o pojazdach dla celów statystycznych,
12) kontrola spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 
2. W zakresie wydawania zezwoleń i uprawnień:
1) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcy, który złoży wniosek o jego wydanie i spełnia wymagane warunki,
2) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
3) cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych przedsiębiorcy, który przestał spełniać warunki,
4) wydawanie uprawnień diagnosty osobom, które spełniają odpowiednie wymagania do wykonywania badań technicznych,
5) cofanie uprawnień diagnosty osobom, które przestały spełniać wymagania do wykonywania badań technicznych.

3. W zakresie wydawania praw jazdy:
1) wydawanie praw jazdy,
2) zatrzymanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami po zawiadomieniu Starostwa przez organy do tego upoważnione,
3) wydawanie decyzji dotyczących skierowań na sprawdzenie kwalifikacji fachowych oraz stanu zdrowia kierowcy,
4) wydawanie kart parkingowych,
5) wydawanie zezwoleń na szkolenie kierowców podmiotom gospodarczym, które złożyły wniosek i spełniają wymagania w tym zakresie,
6) ewidencja i wydawanie uprawnień instruktorom nauki jazdy spełniającym odpowiednie wymagania,
7) nadzór i kontrola szkół jazdy.

4. W zakresie transportu drogowego:
1) udzielanie lub odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
2) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób, poprzedzającej wydanie nowego lub zmianę istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km.,
3) udzielanie, odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
4) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, dla przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe jako działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

5. W zakresie komunikacji zewnętrznej:
1) udzielanie informacji organom: Sądów, Prokuratury i Policji w zakresie posiadanych informacji
z obszarów rejestracji pojazdów i praw jazdy,
2) wykonywanie czynności z zakresów postanowień: Sądów, Prokuratury i Policji.

Ilość odwiedzin: 2049
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Skrócony opis: Wykaz spraw obsługiwanych przez Wydział Komunikacj
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 15:52:23
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 15:52:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 13:25:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...