Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy, w szczególności:

1. W zakresie ochrony środowiska:
1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Wydziału,
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntu,
3) uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
4) uzgadnianie decyzji objętych postępowaniem w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
5) wydawanie opinii dotyczącej konieczności sporządzania i zakresu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
6) nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
7) dokonywanie rekultywacji, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie,
8) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
9) prowadzenie, aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obciąża go obowiązek rekultywacji,
10) sporządzanie map akustycznych,
11) ustalanie, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska,
12) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika, w drodze decyzji, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
13) ustalenie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione konieczną ochroną środowiska,
14) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, w drodze decyzji, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzonych w związku z eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku dowodzą przekroczenie standardów jakości środowiska,
15) wydawanie pozwoleń:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi,
d) na wytwarzanie odpadów;
16) orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia,
17) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
18) określenie, w drodze decyzji, zakresu i terminu usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzenia działalności,
19) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przekroczenia, poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia,
20) zobowiązanie, w drodze decyzji, prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
21) nakładanie, w drodze decyzji, na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenie oraz przywrócenia środowisku stanu właściwego,
22) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
23) przygotowywanie programu ochrony środowiska, a także innych planów i programów wynikających z ustaw,
24) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok,
25) wnioskowanie do Rady o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
26) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie pozyskiwania środków określonych w tym Funduszu oraz innymi funduszami z zakresu ochrony środowiska.

2. W zakresie gospodarki odpadami:
1) wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
2) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
4) wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
5) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
6) wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
7) przygotowywanie projektów i aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami,
8) zagospodarowanie odpadów z wypadków, jeżeli jest to konieczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwości nieodwracalnych zmian w środowisku.
 
3. W zakresie produkcji rolnej:
1) wydawanie, po zasięgnięciu opinii właściwego związku hodowców, decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym,
2) wydawanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego.

4. W zakresie leśnictwa:
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) powierzanie leśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień,
3) zarządzanie, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych wystąpieniem organizmów szkodliwych,
4) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania, odnowienia lub przebudowy drzewostanu, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
5) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
7) zlecanie opracowania i wykonania uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,  
8)  przekazywanie w drodze decyzji w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
9) wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste określonych gruntów osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
10) opiniowanie rocznych planów zalesień gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
11) wydawanie decyzji wstrzymujących wypłatę ekwiwalentu, w przypadku gdy uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesień,
12) przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy. 

5. W zakresie ochrony przyrody:
1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
3) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
4) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni oraz usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

6. W zakresie łowiectwa:
1) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
2) wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
3) wydawanie decyzji, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
4) rozliczanie czynszu dzierżawnego kół łowieckich między nadleśnictwa i gminy.

7. W zakresie gospodarki wodnej:
1) ustalanie linii brzegu dla wód, poza linią brzegu dla wód granicznych, śródlądowych, dróg wodnych i morskich wód wewnętrznych,
2) ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
3) ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
4) wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa za zwrotem części kosztów urządzeń melioracji szczegółowych,
5) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z otoczenia i wałów przeciwpowodziowych,
6) nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego, w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym albo w jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią  robót lub innych czynności, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią,
7) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z tymi pozwoleniami,
8) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, które nie służą do szczególnego korzystania z wód,
9) wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych,
10) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,
11) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
12) współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymywania urządzeń wodnych,
13) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
14) ustalanie wysokości odszkodowań, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
15) wprowadzanie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż wody powierzchniowe publiczne.

8. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie legitymacji Społecznym Stażnikom Rybackim,
3) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,
4) prowadzenie rejestru sprzętu pływackiego służącego do amatorskiego połowu ryb i uprawnionych do rybactwa,
5) przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
6) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

9. W zakresie geologii:
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m³ oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji i obowiązku jej zabezpieczenia,
2) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
3) zatwierdzanie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
4) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
5) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
6) zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża.

Ilość odwiedzin: 1284
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Skrócony opis: Zadania i kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Gucajma
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału i Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:24:21
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:24:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 15:12:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...