Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Wydziału Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych należy, w szczególności:

1. W zakresie planowania, analiz i promocji programów pomocowych:
1) formułowanie i opracowanie we współpracy z innymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz organizacjami pozarządowymi nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Powiatu Wyszkowskiego,
2) uczestnictwo w procesach konsultacji i informowania w zakresie problemów rozwoju powiatu,
3) współpraca z samorządem województwa mazowieckiego przy opiniowaniu i opracowaniu dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju Mazowsza,
4) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych i europejskich oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami Unii Europejskiej,
5) wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów,
6) dostarczanie naczelnikom, kierownikom i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy Starostwa i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu  informacji
o aktualnie dostępnych i dostępnych w przyszłości programach pomocowych przy pomocy, 
których możliwe będzie wsparcie finansowe realizowanych zadań przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,
7) prowadzenie w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu działań promujących zewnętrzne źródła finansowania zadań powiatu,
8) przygotowywanie, upowszechnianie analiz, ekspertyz społecznych i gospodarczych, regionalnych, krajowych i unijnych,
9) współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi, wydziałami, jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowania, 
aktualizacji i realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowych powiatu.

2. W zakresie wdrażania, realizacji i rozliczeń projektów:
1) kwalifikowanie projektów składanych przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu do realizacji ze środków funduszy europejskich,
2) nadzór nad procesem przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków  europejskich przez jednostki organizacyjne powiatu i terminowym ich przedłożeniem,
3) bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, monitorowanie oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów,
4) zarządzanie procedurą przygotowania i realizacji projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu,
5) prowadzenie baz danych o projektach planowanych, przygotowywanych i realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu,
6) nadzorowanie prac konsultantów zewnętrznych współpracujących z wydziałem przy realizacji projektów wdrażanych przy współfinansowaniu z funduszy europejskich,
7) przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z opracowaniem projektów uchwał budżetowych w części dotyczącej zadań Wydziału,
8) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz projektów innych dokumentów z zakresu działania Wydziału,
9) opracowanie, przedkładanie, monitorowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie projektów
z zewnętrznych środków pomocowych we współpracy z wydziałami.     

 

Ilość odwiedzin: 1433
Nazwa dokumentu: Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
Skrócony opis: Zadania i kompetencje Wydziału Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator - Hubert Morka
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:36:32
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:36:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 14:44:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...