Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy, w szczególności:

1. W zakresie spraw obronnych:
1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczego zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
3) opracowywanie i bieżąca aktualizacja projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. Regulamin w życie,
4) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu, a także stosownych programów obronnych,
5) koordynacja opracowania planu przygotowań służby zdrowia w Powiecie na potrzeby obronne,
6) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
7) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
8) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji oraz innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
9) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,
10) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
11) planowanie i przeprowadzenie kontroli z zakresu zadań obronnych,
12) organizowanie poboru na terenie Powiatu,
13) załatwianie spraw z zakresu wydawania paszportów.

2. W zakresie obrony cywilnej:
1) opracowywanie i bieżące aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej Powiatu,
2) opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji Systemu Wykrywania i Alarmowania,
3) realizowanie Zarządzeń i Wytycznych Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa,
4) organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej,
5) współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, samorządu terytorialnego, organami kontroli, organizacjami społecznymi w zakresie obrony cywilnej.

3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) opracowywanie i bieżące aktualizowanie Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu,
2) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
3) usprawnianie organizacji łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
4) współudział w tworzeniu zintegrowanego systemu ratownictwa ogólnego i medycznego,
5) przygotowywanie planów organizacji działań w wypadkach bezpośredniego  zagrożenia
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6) uzgadnianie współdziałania służb, inspekcji i straży w tym zakresie,
7) ochrona przed powodzią i suszą,
8) obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
9) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji wykonywanych zadań.

 

 

Ilość odwiedzin: 1355
Nazwa dokumentu: Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Skrócony opis: Zadania i kompetencje Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator - Hubert Morka
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:29:32
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:29:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 14:08:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...