Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > ZAKRES KOMPETENCJI > Wydział Edukacji

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy, w szczególności: 

1) organizacja pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego,
2) wydawanie decyzji administracyjnej o nadaniu (bądź odmowie nadania) stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego,
3) przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli do innej szkoły,
4) przygotowywanie propozycji uchwał i regulaminów dotyczących realizacji art. 42 i 54 ustawy – Karta Nauczyciela,
5) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
6) przygotowywanie propozycji regulaminu zasad przyznawania dofinansowania do dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) przygotowywanie propozycji do wystawienia cząstkowej oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
8) zapewnienie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
9) prowadzenie działań mających na celu zapewnienie szkołom i placówkom oświatowym bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
10) przygotowywanie projektów uchwał związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół, i placówek publicznych,
11) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyłączenia z zespołu szkoły lub placówki, włączenia do zespołu szkoły lub placówki, rozwiązania zespołów,
12) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych pod względem zgodności
z przepisami i aktami prawa,
13) przygotowywanie materiałów związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
14) określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych i placówek publicznych,
15) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów,
16) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych,
17) przygotowywanie dokumentacji, projektów regulaminów i uchwał, organizowanie prac komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły    lub placówki oświatowej,
18) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz odwoływaniem z tego stanowiska,
19) przygotowywanie materiałów służących do wyrażenia opinii w sprawie powołania przez dyrektora szkoły lub placówki nauczyciela na inne stanowisko kierownicze,
20) ustalanie profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych i zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
21) przygotowywanie projektów planu sieci szkół ponadgimnazjalnych,
22) organizacja odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; kierowanie uczniów do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
23) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
24) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
25) wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisania szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
26) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, opiniowanie likwidacji oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły,
27) nadzorowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu: Bursę Szkolną w Wyszkowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie, Zespół Szkół w Długosiodle, Zespół Szkół w Zabrodziu, Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną w Wyszkowie.

Ilość odwiedzin: 3416
Nazwa dokumentu: Wydział Edukacji
Skrócony opis: Zadania i kompetencje Wydziału Edukacji
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 09:24:21
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 09:24:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 13:13:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...