Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > ZAKRES KOMPETENCJI > Starosta

 

Do zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy, w szczególności:

1) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,

2) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży w trybie art. 35 ust. 3 ustawy  o  samorządzie  powiatowym,

4) wydawanie aktów kierowania wewnętrznego,  

5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,

6) upoważnianie pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości  powiatu,

7) wnioskowanie do Rady o powołanie Skarbnika,

8) podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach  nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, z wyjątkiem  wydawania przepisów porządkowych  w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie  powiatowym,

9) przedkładanie uchwał Rady - Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia oraz w ciągu 2 dni - uchwał organów powiatu w sprawie  wydania przepisów  porządkowych,

10) przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwał:      

a)  budżetowej powiatu,

b)  w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c)  innych objętych zakresem nadzoru izby,

11) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,

12) występowanie do Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do innych organów administracji publicznej,

13) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski senatorów, posłów i radnych,

14) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,

15) wykonywanie zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach jako Przewodniczącego Zarządu.

16)  ochrona informacji niejawnych w Starostwie,

17) nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych i obrony cywilnej przez podległe jednostkiorganizacyjne, 

18)wykonywanie czynności z zakresu zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu, 

19)analiza oświadczeń majatkowych i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.

 

Staroście podlegają bezpośrednio:

- Wicestarosta,

- Sekretarz,

- Skarbnik ,

Wydział Edukacji,

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

- Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

- Powiatowy Zespół  do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- Audytor Wewnętrzny,

- Radca Prawny,

- Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej,

- Stanowisko do spraw Informacji Niejawnych,

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

- Stanowisko do spraw Promocji i Komunikacji z Mediami,

- Stanowisko do spraw obsługi Miedzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,

- Stanowisko do spraw zamówień publicznych. 

 

Ilość odwiedzin: 2792
Nazwa dokumentu: Starosta
Skrócony opis: Wykaz zadań i kompetencji Starosty Powiatu Wyszkowskiego
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Maria Papaczek
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Przybysz
Data wytworzenia informacji: 2003-07-04 08:38:38
Data udostępnienia informacji: 2003-07-04 08:38:38
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 13:41:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...