Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy, w szczególności:

1. W zakresie geodezji:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
3) prowadzenie rejestru cen wartości nieruchomości,
4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5) prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
6) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
7) zakładanie osnów szczegółowych,
8) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
9) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
10) ochrona znaków geodezyjnych,
11) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie,
12) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

2. W zakresie gospodarki mieniem powiatu:
1) nabywanie i prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości powiatowych,
2) przygotowywanie dokumentacji oraz składanie wniosków o nabycie mienia przez powiat,
3) najem, dzierżawa, sprzedaż, zamiana nieruchomości powiatowych,
4) przedstawianie Zarządowi spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatowym,
5) oddawanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym powiatu,
6) organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości powiatowych,
7) regulacja stanów prawnych dróg powiatowych.

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
1) sprzedaż, zamiana, oddawanie w najem, bądź dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
2) oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa,
3) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
4) wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne,
5) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
6) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis
w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
7) odszkodowanie za grunt przejęty na Skarb Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziału nieruchomości,
8) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
9) wydawanie decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności,
10) udział w postępowaniach sądowych dotyczących praw do nieruchomości,
11) zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
12) ustalenie gruntów należących do wspólnot gruntowych, wykaz osób posiadających udział
we wspólnocie,
13) ochrona gruntów rolnych,
14) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
15) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów.

 

Ilość odwiedzin: 2472
Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Skrócony opis: Wykaz spraw obsługiwanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 15:46:16
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 15:46:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 13:20:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...