Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
    Starosta
    Wicestarosta
    Etatowy Członek Zarządu
    Skarbnik
    Sekretarz
    Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
    Wydział Finansowy
    Wydział Edukacji
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Komunikacji
    Wydział Architektoniczno - Budowlany
    Samodzielne stanowiska pracy
    Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych
    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
    Zespół Radców Prawnych
    Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych należy, w szczególności:

1. W zakresie inwestycji:
1) przygotowywanie inwestycji realizowanych przez Starostwo,
2) udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania inwestycji jednostki organizacyjnej powiatu,
3) realizacja i nadzorowanie wykonywanych inwestycji przez Starostwo,
4) prowadzenie czynności w zakresie odbioru inwestycji realizowanych przez Starostwo.

2. W zakresie zamówień publicznych:
1) przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, w trybie określonym przepisami ustawy,
2) przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,
3) przyjmowanie protestów i odwołań wobec czynności objętych w toku postępowania o zamówienie publiczne,
4) prowadzenie rejestrów umów,
5) nadzór nad merytorycznym i prawnym przygotowaniem umów.  

3. W zakresie drogownictwa:
1) opracowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych lub pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa, 
w sprawie opiniowania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
2) występowanie do zarządów gmin, na obszarze których przebiega droga, o wyrażenie opinii
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych lub w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
3) przygotowywanie opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i powiatowych,
4) opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
5) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, 
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu oraz umieszczanie takich urządzeń na obiektach mostowych,
10) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
11) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
12) sprawowanie zarządu gruntami w pasie drogowym,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) przygotowanie i udział w przetargach dotyczących budowy i modernizacji dróg, bieżącego utrzymania, zimowego utrzymania dróg powiatowych,
17) udzielanie, odmowa udzielania zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, 
które mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy,
18) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
19) przygotowywanie dokumentacji związanej z wyznaczaniem parkingów strzeżonych do usuwania pojazdów.

Ilość odwiedzin: 1132
Nazwa dokumentu: Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
Skrócony opis: Wykaz spraw obsługiwanych przez Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Błachnio - Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – Edyta Milewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Gucajma
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 15:52:23
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 15:52:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 15:01:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...